Tillbaka till startsidan Proband Nils Olofsson (Olsson). Bonde, ägare av Jämnemotorp och Hol, timmermärkare. Född 1710-03-01 i Jämnemon, Sillerud (S) (C:3). Död 1784-05-11 i Hol, Sillerud (S) (F:1). Var vid vigseln bosatt i Jämnemon enligt vigselboken. Dödsorsaken var gikt och stenpassion (vanligen namn på blåssten). Ur dopboken: Den 1 Martii föddes Oluf Erssons och hustru Marit Amundsdotters barn i Jämnemon och döptes af Cap. den 6 Martii i dopet kallat Nils, faddrar Anders Olsson i Elgåna, Nils Amundsson i Jämnemon. Hustru Britta Olsdotter i Grindsbyn bar barnet och hade med sig hustru Anna Guligsdotter i Tobyn, pig. Marit Jonsdotter i Sillebotten, Marit Ersdotter i Hool. Marit Ersdotter i Hol kan vara en syster till Olof Ersson. Nils Olsson tog vad man vet själv aldrig namnet Sillén. Nils Olsson var storbonde och hade bland annat 43 kor, 7 oxar och stutar, 6 kvigor och kalvar, 84 får, baggar, lamm, 34 getter, 3 galtar, 1 sugga och 6 hästar. Namn på hästar: Margreta, Marit, Knekten, Jämnemohästen o.s.v. Namn på kor: Rölinna, Solros, Blomlinna, Dagremma, Röda, Rögås o.s.v. Bouppteckningen visar, att man på den tiden hade något så ovanligt i hemmanet Hol, som gardiner till fönstren. Nils Olsson var också ägare till en stensatt gravkammare på Silleruds gamla kyrkogdård. Av någon anledning behöll han den inte, utan sålde den vidare. Gården i Hol kallades i folkmun för "slottet". Nils Olsson blev anklagad av en "trollkona" för att ha stått i förbindelse med djävulen, men blev så småningom frikänd inför Nordmarks häradsrätt. (Far I:1, Mor I:2) Gift 1:o 1734-06-24 i Sillerud (S) (C:4) med Margaretha Andersdotter. Född 1710-12-01 i Hol, Sillerud (S) (C:3). Död 1772-07-11 i Hol, Sillerud (S) (F:1). Morgongåva 30 lod silver enligt vigselboken. Var vid vigseln bosatt i Hol. Avled av hetsig feber. Barn: Annika Nilsdotter. Född 1734-..-.. (Gudrun Frostedal). Död 1783-04-11 i Svensbyn, Sillerud (S) ((F:1). Ur vigselboken 1754: Vigdes 24 juni drängen Sven Claesson ifrån Huken af Silbodals socken med pig. Annika Olsdotter ifrån Hohl, morgongåfvan war 30 lod förgylt silfwer. Dödsorsak hetsig feber, 49 år. Maria Nilsdotter. Född 1736-02-16 i Hol, Sillerud (S) (C:4). Död 1818-06-24 i Signebyn, Sillerud (S) (F:1). Dopvittnen: Johan Andersson i Signebyn, Jcob Hansson i Korsbyn, Anders Johansson ibidem, mad. Anna Åhman i Sillerud, H. Kari Jacobsdotter. Ur vigselboken: Efter 3 föregående lysningar wigdes drängen Hans Nilsson i Giönäs, Långserud med pigan Maria Nilsdotter i Hol. Mor. 50 lod. Anges ha dött av ålderdom. Kolla dopvittnen. Olof Nilsson. Född 1739-11-21 i Hol, Sillerud (S) (C:4). Död 1765-06-08 i Hol, Sillerud (S) (C:6). Olof står under namnet Nilsson i dödboken, död i Hol i veneria. Anders Sillén. Gästgivare i Jämnemon. Född 1743-09-18 i Hol, Sillerud (S) (C:4). Död 1780-11-27 i Jämnemon, Sillerud (S) (F:1). Köpte hälften i fjärdedels hemmanet Jämnemon av sin broder Daniel Sillén. Daniel Sillén. Student Uppsala 1768, v. häradsdomare, hovrättsauskultant, notarie, bonde. Född 1748-07-03 i Hol, Sillerud (S) (C:4). Död 1795-10-17 i Älgtån, Sillerud (S) (F:1). Sillerud HII:1 No 54: Som hovrättsauskultanten och Kämners notarien härstädes Herr Daniel Sillén varit vistandes i denna Stadsförsamling ifrån år 1777 till 1784 om wårtiden, så lämnas Honom det bevis att han med vederbörlig och ärorderlig Christendomskunskap nyttjat sina salighetsmedel. Fördt en klanderlös lefnad, som vidare kan inhämtas af Lofliga Kämnersrättens protocollsutdrag. Enligt ...... quittence från Stadsasseuren häftar han ej härstädes för några kronoutlagor. Efter eget vidgående och så wida kunnigt är afflyttar oförlofvad. Wenersborg den 1 october 1785. Norberg. Vice Pastor. H1:1 Utdrag ur domboken, brottmålsprotokoll hållet vid Nordmarks härads lagtima vinterting uti Långelanda den 21 febr. 1777. § 22: Vice kronolänsmannen Olof Höjer lagförde Hofrättsauskultanten herr Daniel Sillén och qvinnspersonen Karin Olofsdotter i Harnäs för första gången öfvat lönskaläge, på hemmanet Hol i Silleruds socken, hvarefter hon sistlidna Mickelsmässa framfödt ett flickebarn, som ännu lefver, och emedan brottet ärkändes af herr hofrättsauskultanten Sillén både munt- och skriftligen och at Karin Olsdotter i en af nämndemännen Anders Tolfsson i Bryngelsbyn och Nils Andersson i Honungstakan bevittnad till rätten ställd skrift, hvaruti hon äfven anmäler hvad jämväl sistbemälte nämndeman besannade, at hon för sjuklighet ej kan sig personligen infinna, ty aflades: Att i förmåga af 53 Capit. 1 § och 55 Capit. 5 § Missgerningsbalken och Kongl. Förordningen den 18de November 1741, skola herr hofrättsauskultanten Sillén och Karin Olofsdotter böra, han en och två tredjedels och hon fem sjettedels Riksdaler med wanlig förhöjning på kronans verde, och ärläggas till kyrkan han två tredjedels och hon en tredjedels riksdaler samt bägge undergå hemlig skrift och aflösning, hvarjemte herr auskultanten Sillén skall till barnets underhåld, så länge det sig ej sjelft försörja, årligen ärlägga en och en tredjedels Riksdaler Specie. År och dag som förr skrifvit, på häradsrättens wägnar, E. Drangel. Obs. Bägge äro absolverade. Sillén avled i lungsot. Bouppteckning: Behållning i boet 774:35. Böcker på latinska och tyska m.m. 1 svart häst, 1 brun fölning, 1 svart ungsto, 1 d:o, 2 kvigor, 3 kalvar, 10 får, 4 getter, 1 ungsugga, 1 gris, 1 förgylld silverkanna, väger 56 lod, värde 18:32. Notering i släktkalender ang. Sillén; värmlandssläkten: Denna släkt Sillén härstammar från Signebyn i Silleruds socken i Värmland, varest äldste gemensamme stamfadern Hans var bonde. Denne blev fader till Nils Sillén, vilken bildade släktnamnet av födelsesocknen, stamfader för äldre grenen, och son till Daniel Hansson, hemmansägare i Sillerud, vars son Daniel, som upptog farbroderns släktnamn, blev stamfader för den yngre grenen. I vad släktskapsförhållande vice häradshövdingen, sedermera lantbrukaren Daniel Sillén stod till dessa är ej känt. Sistnämnde Daniel, som blev student i Uppsala 1768 och dog 1797 (skall vara 1795) är utan tvivel identisk med den hovrättsnotarie med samma namn, som uppgives vara fader till Professorn Nils Jacob Sillén, vilken upptogs såsom fosterson av kyrkoherden Nils Sillén och sedermera blev måg hos denne, Nils Jacob var tidigare fil. mag. i praktisk ekonomi. Faktum är, att Daniel är den, som upptog namnet Sillén, vilket hävdatecknaren i Svensk släktkalender var helt okunnig om! Gift 2:o med Kjerstin Nilsdotter. Född 1744-08-26 i Hjällen, Sillerud (S) (C:4). Barn: Margaretha Nilsdotter. Född 1774-05-19 i Hol, Sillerud (S) (C:7). Död 1858-07-15 i Hol, Sillerud (S) (C:13). Annika Nilsdotter i Svensbyn var närvarande vid dopet. Anges död av ålderdom. Flyttade 1819 från Hol till p. 111. Margaretha och modern fick ensamma ärva allt vid Nils Olssons död. Kolla bouppteckningen. Margaretha står antecknad som utfattig, ur mantal, 1835. Står 1855 som änka efter Anders Lidén. ---------------------------- Generation I ---------------------------- I:1 f Olof Ersson. Född 1664-..-... Död 1724-..-.. (Bengt Skoglund). Olof Ersson (från Jämnemon) IV söndagen efter påsk 1724, en stilla och saktmodig man, 60 år. Om man skall lita helt på åldern 60 år, var han född år 1664. Kan vara broder till Anders Ersson, bildare av Domarsläkten. Tolf Ersson kan vara ytterligare en broder, bildare av Tolfsläkten. Ägde en fjärding i St. Norane och del i kvarnställe som han sålde i okt. 1718 enl. Tössbo härads dombok. Bröt ny mark på sin svärfars gård. (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2) Gift 1698-..-.. i Sillerud (Vigselboken) med efterföljande ana. I:2 m Marit Amundsdotter. Född 1675-..-... Död 1762-04-07 i Jämnemon, Sillerud (S) (C:6). Vigselboken 1698: Dominica 3 Trinititi. Olof Ersson i Norane med pigan Marit Amundsdotter från Jämnemon, morgongåva 30 lod silver. Dödbokens text: Dödde änkan Marit Amundsdotter uti Jämnemon af gulsjuka(gulsot) gammal 84 år. (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4) Gift 1698-..-.. i Sillerud (Vigselboken) med föregående ana. --------------------------- Generation II --------------------------- II:1 ff Erik Persson. Född ....-..-.. (Gudrun Frostedal). Död ....-..-... Uppbud på ½ St. Norane; 1666 i maj 1 g, 1666 i nov. 2 g, 1667 i juli 3g. 1669 slagit sin legetöös. Ej med i mantalslängden före 1668 i Norane. Ägde 1670 jord tillsammans med sin broder Sven i Kättilsbyn, Långserud. (Barn I:1) Gift med efterföljande ana. Barn: Per Ersson. Född ....-..-.. (Gudrun Frostedal). Död ....-..-... Ur vigselboken 1696: den 3 Junij Per i Norane och Barbro Hansdotter ibid: morgongåfva 30 lod silfver. Pers barn i Norane dött 20 mars 1698. (C:1) Olof Ersson. Född 1664-..-... Död 1724-..-.. (Bengt Skoglund). (Se I:1). Marit Ersdotter. Född 1669-..-.. (Sillerud AI:1). Död 1759-03-21 i Norane, Sillerud (S) (C:6). Thess ålder 88. Enligt Tössbo dombok 11 0kt. 1762 hade hon haft brukspatron Gustaf Magnus Uggla-Karlsson i Säffle som sin husbonde. Kallas för Marit i Hol. Var dopvittne vid Nils Olssons födelse. II:2 fm Okänd. Född ....-..-.. (Gudrun Frostedal). (Barn I:1) Gift med föregående ana. II:3 mf Amund Ersson. Född 1629-..-... Död 1719-..-.. (Bengt Skoglund). 1719 3 post Epitam begrovs Amund Ersson i Jämnemon en trovärdig man, lämnade efter sig 7 barn, 90 år. Här får man ta dödsåldern med en nypa salt, men om åldern är rätt, skulle Amund vara född 1629. (Barn I:2) Gift med efterföljande ana. II:4 mm Anna Torkelsdotter. Död 1709-..-.. (Bengt Skoglund). 17090124 begravdes Amunds sal. hustru Anna Torkelsdotter i Jämnemon, född uti Grinsbyn, tjänat på åtskilliga ställen i sin ungdom, blev gift på sitt 26 år, avlat 8 barn, levat i äktenskap i 28 år, var en givmild gästgiverska och gudfruktig, vid pass 60 år. (Barn I:2) Gift med föregående ana. 2007-08-05 Personregister ---------------------------------------------------------------------- Amundsdotter, Marit 1675-1762 (2) .................................. 3 Andersdotter, Margaretha 1710-1772 (6) ............................. 1 Ersdotter, Marit 1669-1759 (5534) .................................. 3 Ersson, Amund 1629-1719 (4321) ..................................... 3 Ersson, Olof 1664-1724 (1) ....................................... 2 3 Ersson, Per 0000-0000 (5508) ....................................... 3 Nilsdotter, Annika 1734-1783 (5592) ................................ 1 Nilsdotter, Kjerstin 1744- (4214) .................................. 2 Nilsdotter, Margaretha 1774-1858 (14) .............................. 2 Nilsdotter, Maria 1736-1818 (8) .................................... 1 Nilsson, Olof 1739-1765 (9) ........................................ 1 Okänd, 0000- (5507) ................................................ 3 Olofsson (Olsson), Nils 1710-1784 (4) .............................. 1 Persson, Erik 0000-0000 (5506) ..................................... 3 Sillén, Anders 1743-1780 (10) ...................................... 1 Sillén, Daniel 1748-1795 (11) ...................................... 1 Torkelsdotter, Anna -1709 (2798) ................................... 3