Kungerud

På Säbyns mark i Ånimskog ligger den lilla ryggåsstugan Kungerud. Betecknande för en ryggåsstuga är att den saknar innertak, d.v.s. den är öppen upp till det av den långsgående ryggåsen burna taket. Långt tillbaka i tiden saknade denna typ av stuga fönster, dagsljuset letade sig in genom en taköppning, där även spisröken letade sig ut. Det lilla huset har under lång tid varit föremål för omgivningens intresse och i åtminstone tre olika tidningsartiklar har berättats om sanning och sägen kring stugans historia. Kungerudsstugan har under åren förhöjts c:a 10 cm i vägghöjd samt försetts med innertak. Likaså förseddes huset någon gång under 1930-talet med en front, vilket innebar att man någorlunda rakryggad kunde göra entré i den ”kungliga” bostaden.
Namnets ursprung

Man vet inte säkert hur stugans namn uppstått. Namnet Kungerud återfinns inte i husförhörslängderna. Men om man däremot tittar på lantmäteriets karta från år 1890-1891 återfinns namnet ”Kungserud”. Ytterligare bakåt i tiden från von Schneiderns karta från år 1854 återfinns namnet "Slottet", vilket bör avse Kungerud, även om "Slottet" på kartan tycks något felplacerat. Hur har då namnet Kungerud uppkommit? I en tidningsartikel från år 2000 skulle stugan fått sitt namn genom att en kung en gång övernattat där. Det är naturligtvis en befängd tanke; att en kung skulle övernattat i socknens minsta(?) stuga. Troligare är att namnet är ett utslag av "folkhumorn", p.g.a. stugans litenhet har det inneboende paret kallats för kungen resp. drottningen.

Ryggåsstugans ålder

Vi kan idag inte avgöra stugans ålder. Ett rykte säger att stugan flyttats från Jordbron i Ånimskog, vilket inte kunnat verifieras. Men att stugan flyttats från Residenset till Säbyns mark i början på 1830-talet är mera säkert. Den uppfördes där på ofri grund. Flera saker pekar på att stugan kommer från Residenset. Residenset är beläget mellan Sannerud och Krusebol. År 1828 flyttade Anders Nilsson och hans hustru Stina Jansdotter från Residenset till Säbyn. De blev då bosatta under Södra Säbykasen men flyttade till annan plats under Säbyn år 1832. Eftersom familjen under åren bodde kvar på denna plats är den liktydig med Kungerud. Detta har bekräftats av stugans siste ägare, John Andersson. Han har berättat att den förste som föddes i stugan år 1840, var Johns mormors morbror. Detta återges i en tidningsartikel från år 1980. Här har skett en namnförväxling med Johns avlägsne släkting. Hans rätta namn var Olof Fredrik, senare som fältjägare med efternamnet Fälting. Om den muntlliga traditionen stämmer att stugan en gång i tiden varit belägen i Jordbron, betyder det att den blivit flyttad två gånger; från Jordbron till Residenset och senare från Residenset till Kungerud. I detta kan man endast spekulera, men att stugan har flera hundratal år på nacken eller ryggåsen är helt säkert.

Skansenobjekt?

Redan 1936 var stugan föremål för allmänhetens intresse att bevara den för eftervärlden. Ch. Lindstedt har i en artikel från detta år bl.a. skrivit: "Man lär ha hört sig för om inköp av stugan i mening att förflytta den till Skansen i Stockholm. Men inom kommunen auktoriserade personer ha avböjt alla anbud åtminstone så länge Stina Johansson lever och är verksam." Och nu följer ett intressant ordval, som kan bekräfta stugans ursprungliga plats: "Och varför skulle också 'residenset' flyttas till Skansen, då ju folk med hembygdsintresse ha tillfälle att beskåda 'kuriositeten' här ute i skogens tysta gömma."

Olle Bergqvist skaldade

Troligen var det Anders och Stina som från början döptes till kung och drottning. Senare var deras dotter Lisa Maja Andersdotter och maken Johannes Andersson bosatta där. Genom bygdeskalden Olle Bergqvists skaldning vet vi att Otto Johannesson och hans syster Stina, båda barn till Lisa Maja och Johannes, var bosatta på Kungerud under tidigt 1900-tal. Syskonen hade då fått överta rollen som kung och drottning. När Olle friade till en dotter blev han ivägjagad av drottning Stina med en eldgaffel i högsta hugg. Han skaldade därefter:

O, drottning i det höga
jag aktar dig så föga
trots eld och gafflars hot.


De sista ägarna

John Andersson, föddes år 1913 i den lilla stugan. Senare blev det hans smultronställe som sommarbostad, fram till hans bortgång år 1991. Numera ägs stället av en kvinnlig kusin till John, bosatt i Lindesberg. Idag håller denna unika stuga på att förfalla och det är i grevens tid att bevara den "kungliga" bostaden för eftervärlden. Och visst kan man tycka att stugan bör k-märkas som ett unikt vittnesbörd från gångna tider.


Ryggåsstugan Kungerud i Säbyn.

Tillbaka till Startsidan